Logo

Omzien naar elkaar

Onder pastorale zorg wordt volgens het Van-Dale-woordenboek verstaan: geestelijke zorg van een pastor (lees bij ons: dominee) voor zijn gemeente. Toch is dit een te beperkte omschrijving, want zorg, en daarbij inbegrepen pastorale zorg, hebben gemeenteleden van Christus’ kerk ook voor elkaar. Daarom zijn pastoraal werk en taken verdeeld, want je hoeft geen dominee te zijn om aan pastorale zorg te doen. In onze wijkgemeente is er de pastoraatsgroep, een groep van gemeenteleden die u willen bezoeken als u behoefte hebt aan een goed gesprek, een luisterend oor of samen denken over een probleem. Ook is er een pastoraal werker, Dick Groenendijk, die gemeenteleden bijstaat in lief en leed en kerkdiensten in verzorgingstehuizen leidt. Contact met de pastoraal werker verloopt via het pastoraal meldpunt.

Pastoraal meldpunt

Voor het doorgeven van ziekte, opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis, geboorte, overlijden, en verzoek om bezoek graag contact opnemen met:

Marcuskerk
Emma Moerman-Van der Zwan
T 070 – 329 40 86

Henny Plaisier
T 070 – 336 03 25

Kerk in Laak
Mieke Mos
T 070 – 399 96 17

Buddy-pastoraat

Gemeenteleden (buddy’s) bezoeken oudere gemeenteleden, die niet of nauwelijks meer naar de kerk kunnen komen. Zo’n buddy gaat bijv. om de twee maanden op bezoek om samen een kop koffie te drinken, een wandelingetje te maken of een spelletje te doen met het oudere gemeentelid. Het is mooi om zo de verbondenheid binnen onze gemeente, óók tussen de generaties, te ervaren.

Organisatie buddy-pastoraat
Vacature

Zorgcentra

Gemeenteleden die in de zorgcentra wonen, krijgen bezoek van de pastoraal medewerker die gekoppeld is aan het zorgcentrum:

  • Huize Moerwijk: mevr. Henny Plaisier;
  • De Strijp en De Waterhof: mevr. Irene van Mourik;
  • Coornhertcentrum: Mieke Mos;
  • Huize Florence, locatie Loevesteinlaan: mevr. Wilma Luijendijk.

Verjaardagmiddagen

Eens per maand organiseert Emma Moerman een verjaardagmiddag voor alle ouderen die in die maand jarig zijn geweest.

 Emma Moerman   Emma Moerman-Van der Zwan
Organisatie ouderenverjaardagmiddagen