Logo

Meditatie: Wind en Geest

‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid,
maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de ​Geest​ geboren is.’
Johannes 3,8

Wind en pure stilte
Simone (18) was met een groep jongeren op werkvakantie in Oeganda. Ze gingen helpen bouwen aan een school voor wees-kinderen en gaven ook les aan de kinderen. ´s Avonds zaten ze met hun groep vaak gezellig bij elkaar. ‘Op een van die avonden,’ vertelt Simone, ‘bleven we nog wat langer zitten. We hadden het met elkaar over God en aan het eind van dat gesprek kwam heel spontaan het idee op om te gaan bidden. Dat deden we, om de beurt, hardop. Plotseling gebeurde er iets. De wind begon harder te blazen en er kwamen ook meer geluiden. We baden verder terwijl de wind bleef waaien. Aan het einde van het bidden besloten we gezamenlijk af te sluiten met het Onze Vader. Precies toen we daarmee begonnen, verstomde de wind. En niet alleen de wind: het was doodstil, zelfs de krekels zwegen. Er was alleen nog de pure stilte en ons gebed. Direct na het ‘amen’ gingen de geluiden weer verder. Niemand kon dit verklaren. Wat we wél wisten, was dat dit ons het gevoel gaf dat God erbij was. Dit was de Heilige Geest.’

Simone heeft iets moois meegemaakt, daar in Oeganda. Maar misschien herkent u haar ervaring ook wel van iets wat u hier gewoon in Nederland heeft meegemaakt. Want de Geest van God waait wijd en laat zich overal in de werkelijkheid gewaar-worden.

Materie en geest
Ik geloof dat alles wat bestaat twee kanten heeft, iets materieels en iets geestelijks. Het materiële zit in de vaste vormen, patronen, wetmatigheden. Het materiële laat zich verklaren en ontleden. Zo laat een bloem zich ontleden in cellen, moleculen en atomen. Muziek laat zich verklaren als geluidsgolven die we meten in Hertz en een groep mensen in vergadering laat zich verklaren in wetmatigheden van groepsvorming. Maar dan is er ook de geestelijke kant van alles wat bestaat. Dat is de kant waarin patronen doorbroken worden, of in ieder geval niet het laatste woord hebben.

Dat een bloem mij opvalt en ontroert, is dat te verklaren uit gekleurde cellen met pigmenten? Dat het ene muziekstuk dat ik nu op de achtergrond beluister terwijl ik dit schrijf, mij raakt, kan ik dat helemaal terugbrengen op geluidstrillingen en muziektheorie van de harmonieleer? En dat een kerkenraad in vergadering ineens gezamenlijk tot een besluit komt dat niemand voor mogelijk had gehouden, is dat alleen maar groepsdynamica of de wetmatigheid van een vergaderagenda?

Het is kostbaar wanneer je gevoelig bent voor die geestelijke kant van het leven. Dan veranderen de mensen in je omgeving van klompen lichaamscellen in personen, die vragen om liefde en liefde geven. Dan komt schoonheid op, erbarmen, of ook de voldoening om een prachtige prestatie.

Ik geloof dat God in alle kanten van de werkelijkheid tot ons wil komen en iets van zichzelf en zijn liefde wil openbaren. Van die drang is heel de persoon van God vervuld. We hebben in de theologie geleerd dat we daar drie woorden voor nodig hebben. Wanneer Hij dat doet in het materiële, dan noemen we dat ‘God de Schepper of de Vader’. Dat God in zijn persoon heel dicht bij ons kwetsbare mensenleven wil staan, hebben we ondervonden in Gods Zoon, Jezus Christus. En wanneer God zich toont in het geestelijke, dan merken we daarin God als Heilige Geest.

Aan de hele wereld vertellen
Als de wind waait of stilvalt en de dieren daarin meegaan, dan hoef je niet in materiële verklaringen te blijven hangen, maar mag je dat op een geestelijke manier tot je laten komen. Simone heeft de gevoeligheid om daarin de Geest van God te beseffen. Word ze daar beter van, gezonder, gelukkiger, rijker? Dat niet, want dat zou je de Geest weer willen vangen in wetmatigheden van succes en opbrengst. Simone zegt zelf: ‘De ervaring betekende voor mij een bevestiging: dat God er was en ook altijd is. Dat geeft een gevoel van rust. Ik weet dat alles wat ik meemaak, veilig is bij Hem. Dat wil ik de hele wereld wel vertellen.’

Is het vreemd dat de zending begint met Pinksteren, wanneer de Geest zich uitstort op het tempelplein van Jeruzalem en iedereen daarvan ondersteboven raakt en niet anders meer wil dan delen van de ontmoeting met die Heilige Geest?

We leven in de tijd na Pinksteren, en ik wens u toe dat u veel van Gods Geest zult bemerken en daarvan zult delen. Dat u uit de Geest geboren zult zijn, dat wil zeggen: door het leven zult gaan en daarin de sporen van Gods Geest tot u laat komen. Dat het u rust mag geven, veiligheid en de vreugde van het delen.

Het verhaal van Simone haalde ik uit het magazine Petrus. Dit is een kwartaalblad van de Protestantse Kerk, met veel verhalen van mensen in de kerk, wat hen bezighoudt en wat ze geloven. Een gratis abonnement is aan te vragen via tel. 030 880 1880 of www.petrusmagazine.nl.

Het verhaal van Simone staat ook in het boekje Ik ben geliefd voor kinderen, tieners en jongeren van de afdeling Jong Protes-tant (JOP) van de Protestantse Kerk. Dat boekje is gratis te bestellen via www.jop.nl/geliefd of tel. 030 8801438.

En wie liever moppert dat je niks hebt aan ‘Utrecht’ en de landelijke kerk, die neemt maar contact met mij op, tlhettema@hetnet.nl.

 

Theo Hettema